Bertalan Ápád

Született: 1898 Pozsony

Katonai pályája:
Budapesti hadapródiskola
1916. zászlós a 3. tábori vadászzászlóaljban
1917 hadnagy

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Tiszti Arany Vitézségi Érem
Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Károly Csapatkereszt
Sebesültek érme 1 sávval


Háború után:
Magyar Érdemrend lovagkeresztje
Magyar Koronás Bronzérme az elmaradt katonai érdemkereszt miniatűrjével
Vitézi Rend
őrnagy


+1941. április 12. Veszprém


A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

 

1917. október 24-én kezdte meg Below hadserege Tolmein környékén  az áttörő hadműveletet. Reggel 7 órakor következett az olasz állások bombázása nehéz lövegekkel és aknavetőkkel, 8 óra után indult meg a gyalogság támadása.
A gyalogság támadása tehát több helyen akadozni kezdett. Így történt ez a XV. Hadtest egyik hegyi dandáránál is. Ez ugyanis már megrekedt az első olasz állás előtt. A hegyi dandár tartaléka volt a 3. bosnyák zászlóalj s ennek egyik 15 főnyi rohamjárőrét vezette Bertalan Árpád hadnagy.
A bosnyákokat a dandárparancsnok a délelőtt folyamán az első vonalba rendelte, hogy a megakadt támadást lendületbe hozza. A rohamjárőröknek természetesen a bosnyák zászlóalj előtt volt a helyük.

Feladatuk az volt, hogy a zászlóaljnak utat vágjanak. Ezt a feladatot Bertalan hadnagy a legragyogóbb eredménnyel végezte el.
Messze az arcvonal előtt elsőnek érte el az olasz állást a járőr, ahol mindenekelőtt azt a két olasz géppuskát hallgattatta el, amelyeknek golyózápora eddig a támadást megállásra bírta. Ezután vad kézigránátharcban sodorta el az olasz állás védőcsapatát és ennek sorában 300 lépés széles rést vágott.
A járőr a harcnak ebben az időszakában 10 tisztet 500 katonával együtt fogott el és néhány géppuskát is zsákmányolt. A dandár támadása ezzel lendületbe jött és veszteség nélkül szállhatta meg az olasz állást.
Alighogy ez megtörtént, Bertalan a még működésben lévő olasz tüzérség elnémítását tűzte ki magának célul. Ehhez azonban még két olasz védőálláson kellett túlhaladni.
Bertalan hadnagy a második állás ellen zászlóalja élén –ezzel együtt- ment támadásra. Újból elsőnek hatolt be az olasz állásba.
Míg az utána nyomuló zászlóalj itt rendezkedett, Bertalan hadnagy járőre nagy vargabetűvel irányt vett egy hevesen tüzelő olasz ütegre, hogy azt oldalba kaphassa. Sikerült neki a hézagosan megszállt harmadik olasz álláson észrevétlenül átjutni. Ezen túl azonban egy előre siető olasz századra bukkant.  Bertalan ezt a századot meglepően megtámadta és szétugrasztotta. Ekkor 100 foglyot ejtett. Pár emberével hátraküldte foglyait, míg folytatta útját. Mielőtt az olasz üteg közelébe jutott volna, még egy olasz kórház három orvossal együtt került a kezébe. Ezeket is hátraküldte megfelelő kísérettel és így most már csak 8 főre csökkent járőrével ment tovább az olasz üteg felé.

De még újabb akadályokat kellett leküzdenie. Olasz gyalogság akadt újból útjába, amely persze nem is gyanította, hogy ilyen kis ellenséges csapat ilyen messzire a vonalak mögé merészkedhetett volna. Az olaszok azt hitték, hogy nagyobb erő jelent meg védővonalaik mögött. Így történt, hogy rövid harc után az olasz csapat megfutamodott, de 2 tisztjét és 50 emberét, valamint 1 géppuskáját a győztes járőr kezében hagyta.

Most már Bertalan hadnagy megkerülhette az olasz üteget, hogy azt oldalba támadhassa. Ekkor már besötétedett és így az üteg nem vette észre a járőrt, hanem hevesen lőtte a harmadik olasz állásra támadó dandárunkat. Nehéz mozsarakból állt ez az üteg, amelyet Bertalan 150 lépésre tudott megközelíteni. Itt még egy akadályt kellett elhárítani. Nagyobb számú olaszt vett észre, akik lőszert hordtak az olasz ütegnek. Bertalan meglepő rohamára azonban ezek az olaszok is, mintegy 100-an megadták magukat. Vitéz hadnagyunk nem sokat törődött velük, hanem tovább folytatta a rohamot, neki az ütegnek és ezt 13 tiszttel és az egész kezelő legénységgel együtt elfogta. 6 nehéz mozsár jutott így a járőr birtokába.
 A csatazajból ugyanis helyesen következtetett arra, hogy dandára még harcban áll a harmadik állásban védekező olasz gyalogsággal. Ennek a gyalogságnak hátába intézett most váratlan támadást. Elszántságának meg lett a hatása. 1000 olaszt fogott el – sok géppuskával együtt - mikor elölről támadó csapatainkkal egyidejűleg hátulról az olasz állásba tört.

Érdemességét a Rend 1927. október 25-én állapította meg


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.
Vitézi tettek gyűjteménye Bp. 1942.
Vitézek albuma Bp. 1939.

(c) hungarianarmedforces