Kossaczky Árpád
főhadnagy
 

1914. augusztus 21-én a Turynka-Zeldec-nél vívott harcban mint a 3. huszárezred főhadnagya és mint az ezred lovas-, távíró és távjelző járőrének parancsnoka vett részt.
Turynka falu körűi a Wannowski orosz tábornok parancsnoksága alatt álló 3. kombinált lovashadosztály megsemmisítő vereséget szenvedett A ránk nézve győzelmes ütközetben döntő szerepe volt a Kossaczky Árpad főhadnagy parancsnoksága alatt álló kis csoportnak.
Kossaczky főhadnagy a megadott nap délelőttjén elöljáró 2. pozsonyi lovashadosztály parancsnokságától Mosty-Wíelkí-nél a következő parancsot kapta: a Lembergtől 25 km-re fekvő Turyn-kánál éjjelezett egy orosz lovashadosztály, ez elrongálta az állami távíróvezetékeket. A lovashadosztálynak nincs összeköttetése a hadosztályparancsnoksággal, Kossaczky Árpád főhadnagy hozza ezt a rongálások helyén létre és a hadosztályparancsnokságnak jelentse, hogy a 2. lovashadosztály útban van a betört orosz lovassági hadosztály felkeresésére és Lembergtől való távoltartására.
A hadosztályparancsnokság Kossaczky főhadnagy alá rendelte a 16. huszárezred azonos járőrét Hamza György főhadnaggyal.
Kossaczky főhadnagy Turynkénál a parancs teljesítése után nem vonult be hadosztályához hanem az orosz hadosztály felkeresésére indult. Hamza csatlakozott hozzá.
Ismételt ellenséges tüzelés ellenére felderítette s pár száz méterre megközelítette az erdőben pihenő ellenséges hadosztály hátát és ezt jelentette hadosztályának.
Midőn az ellenség egy rövidesen bevezetett és félbeszakított tűzharc után kettős oszlopban akart elvonulni, Kossaczky főhadnagy a közelben talált gyalogszakaszt is parancsnoksága alá vette. Ezzel és a két távíró járőrrel az ellenséget tűzzel megtámadta. Az orosz lovasságnál azonban megszólaltak a trombiták és hat lovasszázad indult lándzsával rohamra Kossaczky főhadnagy kis csoportja ellen.
Ez a nagy túlerő láttára nyugtalan lett, mire Kossaczky főhadnagy revolverével tartotta helyben csoportját s erre Hamza főhadnagyot is felszólította. A rohamozók egy része átlovagolt a csoporton, túlnyomó zöme azonban a közbeeső süppedő terep és az arctűz miatt körülbelül 200 méterre inogni kezdett Mindig több és több lovas hullott le lováról.

Majd amidőn az orosz 16. ulánusezred sebesült parancsnokának is ez lett sorsa, a rohamozó tömeg visszafordult s menekülésében a kettős ellenséges oszlopnak második, még visszamaradt oszlopára zúdult és ennek rendjét teljesen szétverte s futásában magával ragadta. Kossaczky főhadnagy az erdő átkutatása alkalmával foglyul ejtette a sebesült ezredest. Az erdő túlsó széle közelében még egy igen hosszú vonatot is látott mozgásban. Mivel azonban csupán saját járőre volt vele és ez aznap már 90 kilométert tett meg, a vonatot pedig legalább fél lovasszázad kísérte, azt nem támadta meg.
Közben beesteledett. Az említett vonat; az orosz lovashadosztály egész vonata, aznap este Mosty-Wielkinél a 3. huszárezred egy járőrének önként megadta magát.
A mi 2. lovashadosztályunk aznap este érkezett Turynka körletébe és ott elszállásolt. Ennek a csoportnak pedig a szétugrasztott orosz lovasok adták meg magukat önként. A különítmény önfeláldozása parancsnokságának céltudatos tevékenysége és előrelátása alapozta meg a sikert és mindez egy maroknyi magyar huszár és bátor parancsnokuk, Kossaczky Árpád főhadnagy kiválóan vitéz magatartásának nagyszerű eredménye. 300 sebesületlen fogoly, 15 tiszt, köztük a hadosztályparancsnok és még két tábornok és mint zsákmány közel 2000 darab hátas-és hámos ló volt. Az ellenséges hadosztály felbomlott és többé nem is alakult meg.
 

Forrás:
Vitézek albuma  Bp. 1939.
 

 

 


(c) hungarianarmedforces